نوشته‌هایی با برچسب "نمازهای مستحبی"

احكام نمازهای مستحبی احكام نمازهای مستحبی

1. تمام نمازهای مستحبی. به صورت دو رکعتی خوانده می شوند، مگر نماز وتر در نافله شب، که یک رکعت است، و نماز اعرابی، که به صورت یک دو رکعتی و دو چهار رکعتی خوانده می شود. [1]. 2. در نمازهای مستحبی غیراز چند نماز، خواندن سوره واجب نیست. [2]. 3. شکستن نمازهای مستحبی حتی از روی اختیار جایز است. [3]. 4. زیاد کردن رکن (مانند رکوع) از روی سهو نمازهای مستحبی را باطل نمی کند. [4]. 5. در نماز مستحب شک میان رکعت اول و دوم، نماز را باطل نمی کند و نمازگزار می توان بنا بر هر کدام بگذارد. [5]. 6. نمازهای نافله را می شود نشسته خواند، ولی بهتر است که دو رکع

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه