نوشته‌هایی با برچسب "آمار ازدواج موقت"

آمار ازدواج موقت در ایران و اعلام وضعیت خطر! آمار ازدواج موقت در ایران و اعلام وضعیت خطر!

مجله چلچراغ: رسیده ام جلوی در، اطرافم را نگاه می کنم و توجهم به عریضه نویسی جلب می شود که گوشه ای ایستاده و با زنی درباره مبلغ اعتراضی که نوشته چانه می زند. جلو می روم و مات نگاهشان می کنم. زن که می رود، با پرسش نگاه می کند. خیلی جدی می گویم: «می خواهم طلاق بگیرم. » مرد هم سریع سر جایش می نشیند و برگه دادخواستی درمی آورد و می گوید: «باید دادخواست بنویسی. ». با هزار زحمت داخل رفته ام. روی نیمکتی می نشینم و به آدم ها نگاه می کنم. عده ای خیلی محزون و منطقی روی صندلی هایشان نشسته اند و منتظرند صدایشان کنند، عده ای همدیگر را تهدید می کنند. زنی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه