10حدیث گهربار اخلاقى

احادیثی درباره اخلاق,حدیث درمورد اخلاق خوب,احادیث گهربار اخلاقى

10حدیث گهربار اخلاقى

1-تیر زبان

قال امیرالمؤ منین علیه السلام :
احذروااللسان فانه سهم یخطى .
از زبان بترسید به درستى که آن تیرى است بسیار خطا رونده .

بفرمود از زبان خود حذر کن زجان خویشتن دفع خطر کن که آن باشد چو تیرى بس خطاکار تن و جانت کند ناگه گرفتار

 

--------------------------------------
2- نشانه هاى تقوى

قال امیرالمؤ منین علیه السلام :ان للتقوى علامات : الخوف من الجلیل ، و العمل بالتنزیل ، و القناعة بالقلیل ، و الاستعداد لیوم الرحیل .
چهار چیز علامت تقوى است : خوف از خدا، عمل به قرآن ، قناعت به کم ، آمده بودن براى مرگ و روز رحلت .


علامتهاى تقوى چهار چیز است که بس نیکو بر اهل تمیز است
بقرآن عامل و خوف از جلیل است به کم قانع مهیا بر رحیل است

--------------------------------------
3- انسان با انصاف

قال امیرالمؤ منین علیه السلام :المنصف کریم و الظالم لئیم .
انسان با انصاف بزرگوار و کریم است ، و شخص ظالم پست و فرومایه است .


دیگر فرموده او منصف کریم است کند ایثار اگر او را نعیم است
ولى ظالم لئیم است و تبه کار گرش باشد ز دنیا مال بسیار


--------------------------------------
4- راستى رستگارى
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :الصدق نجاح و الکذب فضاح .
راستگویى موجب نجات است و دروغگویى سبب رسوایى است.


دیگر گفتا سخن چون راست گوئى نجات و رستگارى را بجوئى
واگر گوئى سخنهاى دروغین فضیحت آرى و رسوا و ننگین


--------------------------------------
5- عزت علم
قال امیرالمؤ منین علیه السلام : العلم عز و الطاعة حرز.
علم عزت مى آورد و اطاعت در پناه خدا بودن است.


سپس فرمود علم به عزت بیارد بقلب خلق حبت را بکارد
بطاعت حرز جانت هست خلاق زآفتها نیندیشى در آفاق


--------------------------------------
6- سربلندى قناعت
قال امیرالمؤ منین علیه السلام :عز من قنع ، ذل من طمع .
عزت در قناعت است و خوارى در طمع است.


بگفت آنکس که شد قانع عزیز است موقر در براهل تمیز است
کسى را کو طمع کارى مرام است ذلیل و خوار نزد خاص و عام است


--------------------------------------
7- تواضع تعالى بخش
قال امیرالمؤ منین علیه السلام : التواضع یرفع و التکبر یضع .
تواضع آدم را بالا مى برد، و تکبر انسان را کوچک و پست مى کند.


بگفتا کن تواضع با خلایق بجاه و منزلت گردى تو لایق
تکبر گر کنى کوچک نمائى بنزد خلق پست و بینوائى


--------------------------------------
8- عنایت توفیق
قال امیرالمؤ منین علیه السلام : التوکل کفایة ، والتوفیق عنایة
کسى که توکل بر خدا کند خداوند او را کفایت مى کند و به هر کس به خداوند عنایت فرماید توفیقش مى دهد.


بگفتا هر که را باشد توکل بس است او را خدا بنما تعقل
خدا چون با کسى دارد عنایت دهد توفیق او را بى نهایت


--------------------------------------
9- عبادت اندیشه
قال امیرالمؤ منین علیه السلام : الشکر زیادة والکفر عبادة .
شکر نعمت روزى را زیاد مى کند، و فکر خوب در صنع خداوند عبادت است .
بشکر حق شود رزق تو افزون و اگر کفران کنى گردى پشیمان
تفکر گر کنى در صنع بازى از این فکرت عبادت بهره دارى


--------------------------------------
10- دافعه ترشروئى
قال امیرالمؤ منین علیه السلام : البشر مبرة ، العبوس معرة .
خوشروئى نیکوئى است در بین مردم ، و ترشروئى زشتى و باعث جدائى است .
بفرمود ار شوى خوشرو در عالم ز قلب دوستان بیرون برى غم
ترش روئى اگر باشد شعارت گریزان خلق باشد از کنارت


منبع:کتاب  پانصد حدیث اعتقادى و اخلاقى
tebyan-zn.ir


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه