زنگ بازی (7)


  وسایل مورد نیاز:

1-      شمع مومی

2-      کاغذ

3-      آبرنگ

4-      قلم مو

روش انجام کار:

به کودک خود بگویید که به وسیله ی شمع مومی، روی کاغذی سفید طرح ها یا تصاویری رسم کند.


نقاشی او غیر قابل مشاهده خواهد بود.


وقتی که به اتمام رسید، به کودک خود بگویید که تمام آن برگه را توسط آبرنگ رنگ آمیزی کند.


هنگامی که رنگ خشک شد، نقاشی اصلی که غیر قابل مشاهده بود، نمایان خواهد شد.


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه