حيض و احكام آن

حیض و احکام آن

سئوال 1_ حیض چیست؟

جواب ـ حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم خارج می شود و زن را در این هنگام حایض می گویند.س 2_ خون حیض چه مشخصاتی دارد؟

ج ـ خون حیض در بیشتر اوقات غلیظ ، گرم و رنگ آن سیاه یا سرخ است و با فشار و کمی سوزش بیرون می آید.س 3_
یائسگی چیست؟

ج ـ یعنی خون حیض نمی بینند.س 4_ سن یائسگی در زنان چند است؟

ج ـ
زنهای سیده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می شوند و زنهایی که سیده نیستند بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می شوند.س 5_ وظیفه زنی که شک دارد یائسه شده یا نه چیست؟

ج ـ اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا نه باید بنا بگذارد که یائسه نشده است.س 6_ حکم خونی که دختر پیش از نه سالگی و زن بعد از یائسگی می بیند چیست؟

ج ـ حیض نیست.س 7_ آیا زن حامله و زنی که بچه شیر می دهد خون حیض می بیند؟

ج ـ
ممکن است حیض ببیند.س 8_ حکم خونی که دختر کمتر از نه سال می بیند چیست؟

ج ـ
دختری که نمی داند نه سال اش تمام شده یا نه اگر خونی ببیند که نشانه های حیض را نداشته باشد حیض نیست و اگر نشانه های حیض را داشته باشد حیض است و معلوم می شود نه سال او تمام شده است.س 9_ مدت حیض چند روز است؟

ج ـ
مدت حیض نباید کمتر از سه روز بیشتر از ده روز باشد و اگر مختصری از سه روز کمتر باشد حیض نیست.


س 10_ سه روز اول حیض چگونه باید باشد؟

ج ـ لازم است سه روز اول حیض پشت سر هم باشد.س 11_ اگر دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره روز خون ببیند آیا حائض است؟

ج ـ بنا بر اقوی حیض نیست.س 12_ زنی دو روز خون می بیند و یک روز پاک می شود چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ بنا بر احتیاط مستحب تروک حایض و اعمال مستحاضه جمع کند.س 13_ آیا لازم است در تمام سه روز خون بیرون بیاید؟

ج ـ لازم نیست در تمام سه روز خون بیاید بلکه اگر داخل فرج یا رحم خون باشد کافی است.س 14_ چنانچه در بین سه روز مختصری بقدری که بگویند در تمام سه روز فرج یا رحم خون بوده پاک شود آیا حایض است؟

ج ـ چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود و مدت پاک شدن به قدری کم باشد که بگویند در تمام سه روز در فرج یا رحم خون بوده حیض است. زیرا مسامحه عرضی در تطبیق حکم شرعی اعتبار دارد.س 15_ در چه وقتی خون نباید قطع شود؟

ج ـ باید شب دوم و سوم خون قطع نشود.

حيض و احكام آن - تصویر 2

س 16_ چه موقع لازم نیست خون ببیند؟

ج ـ لازم نیست شب اول و شب چهارم خون ببیند.س 17_
در چه موقعی خون حیض است؟

ج ـ
اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بیاید یا در وسط روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع شود و شب دوم و سوم و چهارم خون قطع نشود حیض است.س 18_ تکلیف زنهایی که بعد از سه روز نیز خون می بینند چیست؟

ج ـ اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود چنانچه دوباره خون و مجموع روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود روزهایی که در وسط پاک بوده نیز حیض است.


س 19_ اگر زنی خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خون دمل و زخم است یا خون حیض چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ در صورتی که به حیض بودن آن اطمینان پیدا کند باید آن را حیض قرار دهد.س 20_
تک��یف زنی که خونی ببیند و نداند خون زخم است یا حیض چیست؟

ج ـ بنا بر احتیاط باید عبادتهای خود را بجا آورد و کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند.

س 21_ وظیفه زنی که در حیض و استحاضه بودن خون شک دارد چیست؟


ج ـ اگر خونی ببیند و شک کند خون حیض است یا استحاضه چنانچه شرایط حیض را داشته باشد باید حیض قرار دهد.س 22_ اگر زنی خونی ببیند و نداند که خون حیض است یا بکارت چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ
اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت باید خود را وارسی کند یعنی مقداری پنبه به داخل فرج نماید و کمی صبر کند بعد بیرون آورد. پس اگر اطراف آن آلوده باشد خون بکارت است و اگر به همه آن رسیده حیض می باشد البته این در صورتی است که خون بکارت زیاد نباشد که با حیض اشتباه شود.س 23_
حکم سه روز خونی که بعد از سه روز اول می بینید چیست؟

ج ـ اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد سه روز خون ببیند خون دوم حیض است و خون اول اگر چه در روزهای عادتش باشد حیض نیست.س 24_ چند چیز بر حائض حرام است؟

ج ـ بر حائض سه چیز حرام است.س 25_ مورد اول که بر حائض حرام است چه می باشد؟

ج ـ عبادتهایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم بجا آورده شود ولی بجا آوردن عبادتهایی که وضو غسل و تیمم برای آن لازم نیست مانند نماز میت اشکال ندارد.س 26_ مورد دوم که بر حائض حرام است کدام می باشد؟

ج ـ تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد.س 27_ مورد سومی که بر حائض حرام می باشد کدام است؟

ج ـ
جماع کردن در فرج که هم برای مرد حرام است و هم برای زن اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم نیاید بلکه بنا بر احتیاط واجب مقدار کمتر از ختنه گاه نیز داخل نکند و در دبر زن حایض نیز وطی ننماید ولی سایر استمتاعات مانند بوسیدن و ملاعبه مانعی ندارد.س 28_ آیا جماع کردن در روزهایی که حیض زن قطعی نیست اشکال دارد؟

ج ـ
جماع کردن در روزهایی که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قراردهد حرام است پس زنی که بیشتر از ده روز خون می بیند و باید به دستوری که بعد گفته می شود روزهای عادت خویشان خودرا حیض قرار دهد شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.س 29_ اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در قسمت اول با زن خود در قُبُل جماع کند چقدر باید کفاره دهد؟


ج ـ
بنا بر احتیاط مستحب هیجده نخود طلا بدهد.س 30_ اگر در قسمت دوم با زن خود جماع کند چقدر باید کفاره دهد؟

ج ـ نُه نخود طلا.

حيض و احكام آن - تصویر 3

س 31_ اگر در قسمت سوم با زن خود جماع نماید کفاره اش چه مقدار است؟

ج ـ
چهار نخود و نیم.س 32_ توضیح موارد کفاره چیست؟

ج ـ مثلاً زنی که شش روز خون حیض می بیند اگر شوهرش در شب یا روز اول یا دوم با او جماع کند باید هیجده نخود طلا بدهد و در شب یا روز سوم و یا چهارم نه نخود و در شب یا روز پنجم و ششم, چهارنخود و نیم.س 33_ آیا وطی در دبر زن حایض نیز کفاره دارد؟

ج ـ بنا بر احتیاط برای وطی در دبر زن حائض نیز کفاره بدهد.س 34_ اگر ندانسته با زن حائض خود نزدیکی کند آیا باید کفاره بپردازد؟

ج ـ اگر مرد بداند که زن در حال حیض است و با او نزدیکی نماید بنا بر احتیاط مستحب باید کفاره بدهد اما اگر نداند و نزدیکی کند کفاره ندارد.


س 35_ آیا کفاره باید هیجده نخود طلای سکه دار باشد؟

ج ـ
واجب نیست کفاره هیجده نخود طلای سکه دار باشد بلکه دادن قیمت آن کافی است.س 36_ قیمت کفاره چگونه باید محاسبه شود؟

ج ـ
اگر قیمت طلا در وقتی که جماع کرده با وقتی که می خواهد به فقیر بدهد فرق کرده باشد قیمت پرداخت معتبر است.س 37_ کفاره کسی که هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم با زن خود جماع کند چگونه محاسبه می شود؟

ج ـ هر سه کفاره را که روی هم سی و یک نخود و نیم طلا می شود بدهد.س 38_ اگر مردی با زن خود در حال حیض جماع کند و کفاره بدهد و برای بار دوم نیز جماع کند آیا باید کفاره بدهد؟

ج ـ اگر انسان بعد از آنکه در حال حیض جماع کرده و کفاره آن را داده دوباره جماع کند دوباره کفاره بدهد.


س 39_ وظیفه مردی که در حال جماع متوجه حیض همسرش شود چیست؟

ج ـ اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده باید فوراً از او جدا شود و اگر جدا نشود بنا بر احتیاط مستحب کفاره بدهد.س 40_ اگر مرد با زن حائض زنا کند آیا کفاره بر او لازم است؟

ج ـ بنا بر احتیاط مستحب کفاره بدهد.

س 41_ اگرمردی با زن حائض نامحرمی به گمان اینکه عیال اوست جماع کند آیا باید کفاره بدهد؟

ج ـ بنا بر احتیاط مستحب کفاره بدهد.س 42_ وظیفه کسی که نمی تواند کفاره بدهد چیست؟

ج ـ کسی که نمی تواند کفاره بدهد اگر در وقت تعلّق کفّاره متمکن نبوده باید استغفار کند.س 43_ اگر متمکن بوده و بعد از دادن کفاره عاجز شده چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ هر وقت توانست باید کفاره بدهد.س 44_ آیا می توان زن در حال حیض را طلاق داد؟

ج ـ طلاق دادن زن در حال حیض به صورتی که در احکام گفته خواهد شد باطل است؟س 45_ اگر زن بگوید در حال حیضم یا از حیض پاک شده ام، آیا می توان به گفته او اعتماد کرد؟

ج ـ
باید حرف او را قبول کرد در صورتی که ندانیم دروغ می گوید.

حيض و احكام آن - تصویر 4

س 46_ اگر زنی در حال نماز حایض شد نماز او چه حکمی پیدا می کند؟

ج ـ نماز او باطل است.س 47_ اگر زن در بین نماز شک کند حایض شده یا نه حکم نماز او چه می باشد؟

ج ـ نماز او صحیح است.س 48_ اگر زن بعد از نماز بفهمد در بین نماز حائض شده بوده نمازش چه حکمی پیدا می کند؟

ج ـ نمازی که خوانده باطل است.س 49_ بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد چه وظیفه ای بر دوش اوست؟

ج ـ واجب است برای نماز و عبادتهای دیگری که باید با وضو یا غسل بجا آورده شود غسل کند.س 50_ دستور غسل حیض چگونه است؟

ج ـ دستور غسل مانند غسل جنابت است اما باید برای نماز وضو نیز بگیرد قبل از غسل حیض یا بعد از آن.س 51_ بعد از آن که زن از خون حیض پاک شد آیا بدون اینکه غسل کند می توان او را طلاق داد؟

ج ـ بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد اگر چه غسل نکرده باشد طلاق او صحیح است.س 52_ آیا شوهرش می تواند با او جماع کند؟

ج ـ شوهرش نیز می تواند با او جماع کند ولی بنا بر احتیاط موکّد پیش از جماع موضع را بشوید.س 53_ اگر زن از حیض پاک شد آیا می توان کارهایی را که بدون وضو انجام نمی گیرد انجام دهد؟

ج ـ بنا بر احتیاط مستحب پیش از غسل از جماع خودداری نماید اما دیگر کارهایی که در وقت حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس‌خط قرآن با وضو تا غسل نکند بر اوحلال نمی شود.س 54_ اگر حائض برای وضو و غسل آب کافی نیافت چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد و به اندازه ای باشد که بتواند یا غسل کند یا وضو بگیرد بنا بر احتیاط واجب غسل کند و بدل از وضو تیمم نماید.س 55_ اگر آب فقط به اندازه وضو بود تکلیف حائض چیست؟

ج ـ باید وضو بگیرد و عوض از غسل تیمم نماید.س 56_ اگر نه برای غسل و نه برای وضو آب داشت چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ اگر برای هیچ یک از آنها آب ندارد باید دو تیمم کند: یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو.س 57_
آیا نماز های یومیه ای را که حایض نخوانده قضا دارد؟

ج ـ نمازهای یومیه ای که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد.س 58_
آیا روزه هایی را که نگرفته قضا دارد؟

ج ـ روزه های واجب را باید قضا نماید.س 59_ زنی که هنوز حیض نشده و احتمال می دهد به زودی حایض شود برای انجام نماز چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ هر گاه وقت نماز داخل شود و بداند اگر نماز را تأخیر بیندازد حائض می شود باید فوراً نماز بخواند.س 60_ آیا زن حایض نمازی را که به تأخیر انداخته باید قضا کند؟

ج ـ اگر زن حائض نماز را تأخیر بیندازد و از اول وقت به اندازه خواندن یک نماز بگذرد و حایض شود قضای آن نماز بر او واجب است.

حيض و احكام آن - تصویر 5

س 61_ در چه صورتی قضای نماز با تأخیر افتاده شده واجب می شود؟

ج ـ مثلاً زنی که مسافر نیست اگر در اول ظهر نماز نخواند قضای آن در صورتی واجب می شود که به مقدار خواندن چهار رکعت نماز به دستوری که گفته شد از اول ظهر بگذرد و حایض شود و برای کسی که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت کافی است.س 62_
زنی که در آخر وقت از حیض پاک شده چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاک شود و به اندازه غسل و وضو و دیگر مقدمات نماز مانند تهیه کردن لباس یا آب کشیدن آن و خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد باید نماز را بخواند و اگر نخواند باید قضای آن را بجا آورد. هم چنین اگر فقط برای یک رکعت با وضو و غسل وقت دارد باید نماز را بخواند و اگر نخواند قضا نماید.س 63_ اگر حایض برای غسل و وضو وقت ندارد اما می تواند تیمم کند نسبت به انجام نماز چه تکلیفی دارد؟

ج ـ می تواند با تیمم آن نماز را بخواند.س 64_
آیا نماز مذکور در سئوال 63 بر زن حایض واجب است؟

ج ـ آن نماز بر او واجب است.س 65_ اگر گذشته از تنگی وقت آب برایش ضرر داشت چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ اگر گذشته از تنگی وقت تکلیفش تیمم است مثلاً آب برای او ضرر دارد باید تیمم کند و آن نماز را بخواند.س 66_ اگر حایض شک کرد که برای نماز وقت دارد یا نه چه کاری باید انجام دهد؟

ج ـ باید نماز را بخواند.س 67_ وظیفه حایضی که شک کرده به اندازه تهیه مقدمات و خواندن نماز وقت ندارد ولی بعد معلوم شد که وقت داشته چه می باشد؟

ج ـ اگر به خیال اینکه به اندازه تهیه مقدمات نماز و خواندن یک رکعت وقت ندارد نماز بخواند و بعد بفهمد وقت داشته باید قضا آن نماز را بجا آورد.س 68_
چه چیزهایی بر زن حایض مستحب است؟

ج ـ مستحب است زن حایض در وقت نماز خودرا از خون پاک نماید. پنبه و دستمال را عوض کند وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد به رجاء مطلوبیت تیمم نماید و در جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر دعا و صلوات شود.س 69_
چه چیزهایی برای مکروه کراهت دارد؟

ج ـ خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به مابین خطهای قرآن خضاب کردن به حنا و مانند آن برای حایض مکروه است.

حيض و احكام آن - تصویر 6اقسام حایضس 70_
زنهای حایض چند دسته اند؟

ج ـ زنهای حایض شش قسم هستند.س 71_ اولین دسته از زنهای حایض کدام است؟

ج ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه.س 72_ دومین دسته از زنهای حایض را چه می گویند؟

ج ـ
صاحب عادت وقتیه.س 73_ سومین دسته از زنهای حایض کدام است؟

ج ـ صاحب عادت عددیه.س 74_
دسته چهارم از زنهای حایض را چه نامیده اند؟

ج ـ مضطربه می گویند.س 75_
به دسته پنجم از زنهای حایض چه گفته می شود؟

ج ـ مبتدئه می گویند.س 76_ به دسته ششم از زنهای حایض چه گفته می شود؟

ج ـ ناسیه می گویند.

مدت حیض,حیض حیض چیست, حیض, خون حیض چه مشخصاتی دارد مدت حیض,حیض حیض چیست, حیض, خون حیض چه مشخصاتی دارد

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه